Terminų apibrėžimai naudojami šioje svetainėje

Kadangi terminai gali būti interpretuojami skirtingai, todėl siūlome šioje internetinėje svetainėje naudotis vienu apibrėžimų rinkiniu. Parenkant šiuos apibrėžimus buvo naudotasi žodynais ir enciklopedijomis, todėl tikimasi, kad jie atitinka daugumos įsivaizdavimą. Jei žodyno apibrėžimas turi keletą alternatyvių reikšmių, tai šioje internetinėje svetainėje naudojama reikšmė, kuri labiausiai siejasi šios internetinės svetainės tema, ir ji yra išskiriama paryškinant.

Terminai:

ateistas - ateizmo šalininkas, bedievis.
(Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://dz.lki.lt/get/14058/)

ateizmas - tikėjimo į dievą ar dievus neturėjimas ar nebuvimas.

Dievas - relig. aukščiausioji visagalė esybė, visatos kūrėjas ir valdovas.
(Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://dz.lki.lt/get/2439/)
Terminas "Dievas" šioje internetinėje svetainėje atitinka katalikų Dievo sąvoką.

dievas - relig. , mit. viena iš aukščiausiųjų esybių, turinčių galios žmogui ir gamtai.
(Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://dz.lki.lt/get/2440/)

dvasia -

 1. kvėpiamas oras, kvėpimas, kvėpavimas, kvapas: Kalba, dvãsią gaudydamas. Šaltis dvãsią ima, gniaužia. Vos gaudo, atgauna dvãsią. Taip dvokia, kad net dvãsią traukia. Be dvãsios parkrito. Paskutinę dvãsią išleido (mirė). Pėrė, dvãsios pasiklausydamas (smarkiai).
 2. psichinės žmogaus jėgos kaip veikimo akstinas: Kovos d. Tvirtos dvãsios žmogus. Kelti žmonių dvãsią. Dvãsios penas.
 3. prk. tikroji prasmė, esmė: Kalbos d. Laiko d. Įstatymo d.
 4. fil. individe sutelkta visuomeninė sąmonė.
 5. mit., relig., fil. bekūnė, dievinama esybė, būties tvarkytoja.
 6. šnek. siela, vėlė: Dvãsios vedžioja. Vaikšto kaip d. be vietos.
(Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://dz.lki.lt/get/4585/)

egzistuoja (veiksmažodio "egzistuoti" formos) - šioje svetainėje naudojamas ten, kur kalbama apie fizinį sąvoka ar idėja apibūdinamos esybės egzistavimą realiame pasaulyje. Tam kad išvengti painiavos, siūlome nenaudoti sakinių "Ar X yra?", ir vietoj jų naudoti "Ar X egzistuoja?".

yra (veiksmažodio "būti" formos) - kalbant apie sąvokas ir idėjas, šioje internetinėje svetainėje naudojamas apibūdinti sąvokų ir idėjų egzistavimui žmonių sąmonėje, pasamonėje, realiame pasaulyje ar bet kuriuo kitu pavidalu. Ten kur kalbama apie egzistavimą realiame pasaulyje, prašom naudoti veiksmažodį "egzistuoja". Tam kad išvengti painiavos, siūlome nenaudoti sakinių "Ar X yra?", kai turima omenyje "Ar X egzistuoja?".

religija - savita istoriškai susiformavusi konkrečios socialinės grupės išpažįstamų ontologinių etinių pažiūrų ir su jomis susijusių ritualų sistema, kuriai paprastai būdingas tikėjimas anapusine realybe, pomirtiniu gyvenimu, antgamtinėmis jėgomis ir antgamtinėmis būtybėmis bei tokio pobūdžio tikėjimų suponuojamas antgamtinių jėgų, antgamtinių būtybių, vad. šventųjų asmenybių, šventųjų vietų, šventųjų relikvijų ir fetišų garbinimas. (Vikipedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Religija)

siela -

 1. relig. nematerialus, nemirtingas žmogaus pradas, teikiantis kūnui gyvybę ir atsiskiriantis nuo jo mirštant.
 2. vidinis pasaulis, psichika: ~os gyvenimas, ramybė. Kilnios ~os žmogus. ~os skausmas. Atvėrė savo ~ą.
 3. jausmas, užsidegimas, širdis: Jo žodžiai šalti, be ~os. Visa ~a jo nekenčia.
 4. prk. pamatas, esmė, akstinas, variklis: Muzika šokio s.
 5. b. prk. pripažintas veikėjas, įkvėpėjas: Jis tos organizacijos s.
(Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://dz.lki.lt/get/55079/)

tikėjimas -

 1. tikėti (veiksmas).
 2. religijos pažiūrų sistema, tikyba.
 3. religijos išpažinimas
(Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://dz.lki.lt/get/89231/)

tikėti -

 1. laikyti tikru dalyku.
 2. laikytis religinių įsitikinimų.
(Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://dz.lki.lt/get/89231/)

žinojimas - žinoti (veiksmas).
(Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://dz.lki.lt/get/80986/)

žinoti - turėti žinią, žinių, duomenų, informacijos.
(Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://dz.lki.lt/get/80986/)


Jei turite pastabų dėl šių terminų apibrėžimų, prašom atsiųsti atsiliepimą.

175 klausimų
417 atsakymų
732 komentarų
733,332 vartotojų